• 90
    0

      REVIEW NIKKOR Z MC 105mm F2 8 VR S ผลการใช้งานการถ่ายภาพ Macro ด้วยเลนส์ NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S ถ้าคุณจะเลือกเลนส์สักตัว เทเลฯ ระยะกลาง ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพพอร์ตเทรต ภาพโคลสอัพ ...