• 827
    0

    Quick Guide ถ่ายภาพดวงดาวและทางช้างเผือก
  • 1166
    0

    การถ่ายภาพ Outdoor ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ หรือ portrait ทิศทางของแสงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ครับ เพราะทิศทางของแสงจะส่งผลต่อภาพอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแสงเงา เมื่อถ่ายภาพ Outdoor สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ การถ่ายภาพตามแสง และย้อนแสง ทั้งสองแบบนี้จะให้ผลของภาพที่แตกต่างกัน คือ . หากถ่ายตามแสง ก็คือพระอาทิตย์ต้องอยู่ด้านหลังกล้องเสมอ ท้องฟ้าด้านที่อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ จะมีสีที่เข้มกว่าท้องฟ้าด้านเดียวกับดวงอาทิตย์ การทำแบบนี้จะทำให้ได้ภาพท้องฟ้าที่มีสีเข้มและสดใสมากกว่า หรือที่เรียกท้องฟ้าในทิศทางนี้ว่า มุมโพลาไรซ์ นั่นเอง . ...